ธนาคารออมสิน ประกาศแผนปี 2563 สู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” GSB SUSTAINABLE BANKING
สุขสตอรี่
192
คนดูทั้งหมด
ความสำเร็จตลอด 5 ปีของธนาคารออมสินที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน มาในปี 2563 นี้ 
ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการประกาศเป้าหมายชัดเจนสู่การ “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม : ขับเคลื่อน GSB SUSTAINABLE BANKING” เพื่อผลักดันไปสู่ธนาคารที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
        ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด GSB SUSTAINABLE BANKING แบ่งเป็น 4 มิติ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีการเติบโตที่ดีเยี่ยมในทุกมิติ
 
โดย มิติที่ 1 Financial Strengthening : สร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงในระดับสูง โดยตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 ธนาคารฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 2.4 ล้านล้านบาท เป็น 2.8 ล้านล้านบาท
 
มิติที่ 2 Stakeholder Responsibility : ดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นับตั้งแต่ปี 2542 หรือกว่า 20 ปี ธนาคารฯ ได้นำส่งรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศกว่า 1.9 แสนล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานำส่งถึง 78,883 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐหลากหลายโครงการจนประสบผลสำเร็จ 
 
มิติที่ 3 Business Environment : สร้างความเข้มแข็งแก่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ปิดท้าย
 
มิติที่ 4 Corporate Governance : ธนาคารออมสินตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล จนได้รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ในปี 2560-2562 โดยได้รับความน่าเชื่อถือเป็นลำดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจ และลำดับที่ 12 ขององค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศกว่า 8,299 หน่วยงาน 
 
 
ในปี 2563 ดร.ชาติชาย กล่าวย้ำถึงเป้าหมายของธนาคารฯ โดยตั้งเป้าหมายสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านล้านบาท หรือ 3.5% และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการให้กู้เพิ่มกว่า 550,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4-5% เงินฝากเพิ่มสุทธิกว่า 75,000 ล้านบาท หรือเติบโต 3% และเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 41% ของประชากรทั้งประเทศ โดยใช้แนวคิด GSB SUSTAINABLE BANKING เป็นกลไกผลักดัน ยุทธศาสตร์ 3 ธนาคารมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ประกอบด้วย Delivery Banking : ปรับปรุงความสามารถการแข่งขันของธนาคาร ด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ผ่านบริการ “Queue Applications” ซึ่งจะออกให้บริการตามที่ลูกค้าทำนัดหมายผ่าน App ด้วย เครื่องมือให้บริการในชื่อ SUMO โดยสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การรับฝากเงิน เปิดบัญชีเงินฝาก ฝากสลากออมสิน เป็นต้น ซึ่งปีนี้จะมีจำนวนถึง 3,700 เครื่องออกไปให้บริการ ขณะเดียวกัน ได้เตรียมพัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (GSB Contact Center) เพื่อยกระดับการให้บริการและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมทุกความคิดเห็นของลูกค้าจากทุกรูปแบบช่องทางการสื่อสาร (Omni-Channel) Social Development Banking ธนาคารฯ ปรับเปลี่ยนบทบาทสาขาเป็นศูนย์พัฒนาสู่ความยั่งยืน Sustainable Banking Center มิติใหม่ของสถาบันการเงินที่จะมีสาขาดูแลด้านสังคมโดยเฉพาะ รวมถึงมีบริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน ศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จุดให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ซึ่งปี 2563 จะเปิดให้บริการครบ 100 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการปรับบทบาทสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 82 ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางพัฒนาส่งเสริม SMEs ได้อย่างครบวงจร เพื่อการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน Digital Banking ในปี 2563 ธนาคารฯ มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางต่างๆ ให้มีบริการที่รวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในโลกยุคดิจิทัล บน Digital Platform ใหม่ๆ ผ่านการพัฒนา New Feature ของ Mobile Application: MyMo ได้แก่ บริการซื้อประกันภัยรถยนต์ / ที่พักอาศัย / ประกันชีวิต ผ่าน i-Insurance บริการบัญชีเพื่อการออมด้วย I-Savings เป็นต้น โดยปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ MyMo จาก 8 ล้านราย ในปี 2562 เป็น 13 ล้านราย และเป็น 18 ล้านราย ในปี 2564
 
“ด้วยกลไก 3 Banking ซึ่งเป็น 3 พลังขับเคลื่อนที่จะนำธนาคารออมสินมุ่งไปสู่ GSB SUSTAINABLE BANKING ธนาคารฯ พร้อมด้วยบุคลากร และหน่วยงานพันธมิตร จะทำหน้าที่เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกๆ พื้นที่...
 
“ธนาคารออมสินจะดูแลทุกคน ดูแลชุมชน โดยจะเน้นบริการ การขยายช่องทาง Digital ขณะเดียวกันยังจะมีการพัฒนา Feature ใหม่ๆ ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking ที่จะเป็นอีกช่องทางสำคัญในปี 2563 นี้ด้วย ซึ่งจะทำให้สัญลักษณ์ธนาคารออมสินประทับใจ อยู่ในความคิดของประชาชนทุกคนเมื่อนึกถึงการให้บริการทางการเงิน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กล่าวในที่สุด

 

สุขสตอรี่
ธนาคารออมสินสนับสนุน 100 ล้านบาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า
7 เหตุผลที่ควรออมเงิน
Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยุ่อาศัย ทางเลือกการเงิน วัยเกษียณ