ธนาคารออมสินสนับสนุน 100 ล้านบาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สุขสตอรี่
669
คนดูทั้งหมด
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 100 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “พัฒนาเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก” จำนวน 84 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล พัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟู และงานชันสูตรสาธารณสุข ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้ประโยชน์อย่างมาก
 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องที่ทุรกันดารหรือห่างไกลจากเขตเมือง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดสรรงบประมาณอีกจำนวน 100 ล้านบาท ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งของธนาคารออมสินและกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร 10 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย การออกแบบอาคารใช้หลักประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ จะเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรและประชาชนโดยรอบ นอกจากนี้มูลนิธิจะขอพระราชทานนามอาคารต่อไป”
 
 
และ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ธนาคารออมสิน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดทำ “โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อขยายการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบครบวงจรให้แก่พระสงฆ์นักบวชทุกศาสนา ผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำหรับผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดแสดงทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ หมุนเวียน ได้แก่ นิทรรศการแสดงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการสาธารณสุขของประเทศ และวิวัฒนาการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น”
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีทั้งหมด 21 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
 
ปี 2554-2557 : โครงการ “พัฒนาเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สนับสนุนงบประมาณ 84 ล้านบาท (ปี 2554-2557 ปีละ 21 ล้านบาท) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554 เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล พัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟู และงานชันสูตรสาธารณสุข
 
 
 
ปี 2558-2561 : โครงการ “ออมขวัญ ปันสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา มอบบัญชีเงินฝากขวัญถุงพระราชทานให้กับเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลสนับสนุน 500 บาท และธนาคารออมสินสมทบอีก 500 บาท โดยมีผู้มาเปิดบัญชีเงินฝากขวัญถุงพระราชทานให้กับเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 เฉลี่ยปีละ 1,500 คน ยอดรวมทั่วประเทศ จำนวน 5,900 ราย รวมเป็นเงินกว่า 2.95 ล้านบาท
 
ปี 2559 : โครงการ “ยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” มีผู้มาเปิดบัญชีเงินฝากทุนประเดิมคนละ 1,099 บาท ให้กับเด็กที่ถือกำเนิดในช่วงรอยต่อสองแผ่นดิน (เกิดในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.52 น. ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 01.53 น.) ยอดรวมทั่วประเทศ จำนวน 1,358 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,492,442 บาท
 
ปี 2560 : โครงการ “ยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบบัญชีเงินฝากเป็นเงินทุนประเดิม 1,099 บาท ให้กับเด็กที่ถือกำเนิดในช่วงรอยต่อสองแผ่นดิน (ถือกำเนิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ก่อนเวลา 9 ชม.และในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 หลังเวลา 10 ชม.) รวมเป็นเงินกว่า 2.2 ล้านบาท
 
 
และในปี 2562 : สนับสนุนเงินในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง แห่งละ 10,000,000 บาท เป็นเงิน 100,000,000 บาท โดยแบ่งจ่ายการสนับสนุนออกเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ ปี 2562 จำนวน 4 แห่งเป็นเงิน 40,000,000 บาท, ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 30,000,000 บาทและ ปี 2564 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 30,000,000 บาท

แผนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี 2562

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
ปี 2563
 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จ.ราชบุรี 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  จ.นครพนม

ปี 2564

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

 

สุขสตอรี่
ธนาคารออมสิน ประกาศแผนปี 2563 สู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” GSB SUSTAINABLE BANKING
ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า
7 เหตุผลที่ควรออมเงิน
Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยุ่อาศัย ทางเลือกการเงิน วัยเกษียณ