ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า
สุขสตอรี่
3K
คนดูทั้งหมด
ออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
“พัฒนาความรู้  เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่า เศรษฐกิจชุมชน”
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นความภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา ความสามารถ และการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีความเด่นชัดหลากหลายด้าน
แต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังรากลึกในแต่ละชุมชนหลายแห่ง ยังขาดการนำองค์ความรู้และแนวคิด การจัดการ สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มาช่วยในการบูรณาการให้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนความมั่นคงและความสุขแก่คนในสังคม
 
 
หนึ่งในยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสิน คือการเป็นธนาคารแห่งภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารออมสินได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากแก่กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่กระจายอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยจากความรู้ความสามารถของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ มาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันถือเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
 
 
    โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในปี 2561 ที่ผ่านมา จากการสรุปผลการดำเนินงาน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 16 แห่ง มีกลุ่มองค์กรชุมชน 105 ชุมชน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,150 คน มีสมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนประมาณ 950 ครัวเรือน และมีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 3,150 ครัวเรือน โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 5 ประเภท ดังนี้
 
1. ประเภทอาหารเครื่องดื่ม 50 กลุ่มชุมชน
2. ประเภทของใช้เครื่องตกแต่ง 31 กลุ่มชุมชน 
3. ประเภทสมุนไพร สปาของสวยงาม 12 กลุ่มชุมชน 
4. ประเภทการท่องเที่ยวชุมชน 7 กลุ่มชุมชน 
5. ประเภทการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 5 กลุ่มชุมชน
 

     ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 300 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สมาชิกชุมชนและประชาชนใกล้เคียง รวมถึงเกิดการรักษาภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่ ผ่านสื่อองค์ความรู้ งานวิจัยและการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป และในปี 2562 ธนาคารออมสินยังคงมุ่งขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยขยายผลไปยัง 57 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีระบบ ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดการค้า รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์จำเพาะถิ่นฐาน กระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชุมชน และฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีโอกาสพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองในอนาคต ส่วนธนาคารออมสินเองได้รับความรู้ความเข้าใจในบริบทของธุรกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาธุรกิจของธนาคารให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับแผนงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในปีนี้ หลังจากธนาคารออมสินและสถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน จากนั้นสถาบันการศึกษาจัดเวทีให้นักศึกษานำเสนอโครงการย่อยต่ออาจารย์และธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เมื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มชุมชนตามแนวทางที่นำเสนอ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจัดพิธีปิดโครงการ โดยนักศึกษา นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อคณะกรรมการ การติดตามประเมินผลความยั่งยืน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลความยั่งยืนของกลุ่มองค์กรชุมชน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 
หนึ่งในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
 
    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่นี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเขตปทุมวัน บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจึงได้มีโอกาสเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อเห็นว่าปัจจุบันคนใส่ใจสุขภาพและนิยมสินค้าจากธรรมชาติจึงจัดทำสบู่ แชมพู และครีมนวดจากสมุนไพรขาย แม้จะมีคุณภาพและราคาดี แต่เพราะขาดการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดจึงทำให้สินค้าไม่เป็นที่รู้จักนัก ออมสินและนักศึกษาธรรมศาสตร์จึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้
     สบู่ แชมพู และครีมนวด มักจะเป็นสินค้าชุมชนที่นิยมผลิตกันให้เห็นทั่วไป ทำให้ลูกค้าไม่รู้ว่าแต่ละยี่ห้อต่างกันอย่างไร สิ่งแรกที่นักศึกษาและชุมชนร่วมกันทำคือออกแบบตัวสินค้าและชื่อแบรนด์ใหม่ เปลี่ยนขวดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม กะทัดรัดพร้อมชื่อแบรนด์ “Herbané” (เฮอร์บาเน่) ที่ทำให้ดูอินเตอร์ขึ้นมาอีกเท่าตัว ฉลากก็เปลี่ยน รูปแบบตัวอักษรให้สวยงามขึ้น ติดสรรพคุณสินค้าให้ชัดเจนกว่าเดิม และจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ 3 ชนิด คือ แชมพูมะกรูดใบย่านาง ครีมนวดน้ำมันมะพร้าว และสบู่น้ำผึ้งขมิ้น ก็เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ชนิด คือ ครีมนวดมะกรูดใบย่านาง และเซรั่มบำรุงผมผสมน้ำมันมะกอก
 
 
    ด้านคุณภาพของสินค้า สีและกลิ่นถูกปรับให้ดูสม่ำเสมอกันและเป็นธรรมชาติตามส่วนผสมที่ใช้ ลดการใช้สารกันเสียลง ปรับอุปกรณ์การผลิตใหม่ให้สะอาดขึ้น ได้มาตรฐานและใช้ง่าย มีการควบคุมการผลิตและปรับปรุงบัญชีให้คำนวณต้นทุนกำไรได้ง่ายและเป็นระบบขึ้น และได้รับเลขที่จดแจ้งใหม่ ได้รับ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” จากกระทรวงอุตสาหกรรม แถมยังพ่วงด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวิสาหกิจชุมชน เขตตลิ่งชัน และรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนจาก 4 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย ภาพลักษณ์สินค้าดีขนาดนี้ก็ขายได้ในราคาดีขึ้น มีการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังที่ต่างๆ ถึง 11 ช่องทาง เป็นร้านค้า ร้านเสริมสวย และตัวแทนจำหน่าย ออกบูธตามที่ต่างๆ มากขึ้น พร้อมจัดบูธสวยงาม เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก ไลน์ LAZADA และ Shopee แถมยังได้ขายผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กให้กับโรงแรม Maven Bangkok ซึ่งเป็น Stylish Hotel ระดับ 4 ดาว เพื่อใช้ในห้องพักอีกด้วย
    “สิ่งที่น้องๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาก็มีด้านการตลาด การผลิต แล้วก็บัญชี และทำให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าด้านตลาดออนไลน์หรือฝากขายหลายๆ ร้าน น้องๆ เขาก็เตรียมไว้ให้หมดแล้ว ทั้งคู่มือ ไฟล์ คิดว่าทำได้และจะสานต่ออย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ”
สุขสตอรี่
ธนาคารออมสิน ประกาศแผนปี 2563 สู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” GSB SUSTAINABLE BANKING
ธนาคารออมสินสนับสนุน 100 ล้านบาท สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
7 เหตุผลที่ควรออมเงิน
Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยุ่อาศัย ทางเลือกการเงิน วัยเกษียณ