GSB Research ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
News
445
คนดูทั้งหมด
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือ GSB Research ณ อาคาร 72 ปี เพื่อผลิตงานวิจัย รายงาน 
บทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจโดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีได้เปิดเผยว่า 
 
“ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน หรือ GSB Research เกิดขึ้นจากนโยบายของธนาคารออมสิน ที่ต้องการให้มีสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีนักวิจัยและเครื่องมือที่รองรับต่อการวิเคราะห์ วิจัย อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของธนาคารออมสิน”
 
ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูง และโมเดลต่างๆ โดยนักวิจัยจำนวน 28 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ / คลังสมอง (Think Tank) ที่ให้บริการข้อมูลใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านเศรษฐกิจฐานราก ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลักที่สำคัญ ที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน จึงได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ต่อสาธารณชน
 
 
สำหรับด้านเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy) เป็นส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย และเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงมุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economic Sentiment Index) รวมถึงการติดตามแนวนโยบาย และภาวะของเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนมีการวิจัยเชิงลึกและบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก
 
ขณะที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินมุ่งมั่นวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ / อุตสาหกรรมในแต่ละ Sector โดยเฉพาะ Sector ที่มีความสำคัญของประเทศ อาทิ การผลิต การบริการ การค้าอสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และคลังสินค้า รวมถึงบริการทางการเงินที่เป็น Financial Innovation ต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อจัดกลุ่ม / ค้นหาธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เป็น Sunrise-Sunset ดาวเด่น ดาวร่วง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ซึ่งภาครัฐถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของประเทศผ่านการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) รายไตรมาส เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ / อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานและสาธารณชน อีกทั้งยังได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัลด้วย
 
นับได้ว่าศูนย์วิจัยธนาคารออมสินแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
 
“ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบการวิเคราะห์ วิจัยตามแบบมาตรฐานงานวิจัยสากล มีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล คำนวณค่าสถิติ และการประมาณการที่เที่ยงตรงแม่นยำ ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีการจัดทำรายงานที่นำเสนอแบบ Infographic ที่สวยงาม ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า 100 เรื่องต่อปี และมีความพร้อมในการนำเสนอผลการวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่า ‘สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน’”
 
ติดตามข้อมูลรายละเอียดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน GSB Research ผ่านทาง www.gsbresearch.or.th
GSB News
ธนาคารออมสินจับมือ มาสเตอร์การ์ด
ออมสินคว้ารางวัล TQC+ Operation ประจำปี 2562
GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT
ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.บูรพา